سرفصلهای دوره آموزش معامله با امواج الیوت

سرفصلهای دوره آموزش معامله با امواج الیوت

 

چشم انداز

معرفی رالف نلسون الیوت

معرفی رابرت پرچر

اصول اولیه

 الگوی پنج موجی

 حالت امواج

طرح اساسی

 تغییرات در موضوع عمومی

 درجه موج

 امواج محرک

 امواج انگیزشی

 کشیدگی

 کوتاه شدگی

 مثلث مورب (سه گوش)

 امواج اصلاحی

 زیگزاگ ها (5-3-5)

 پهنه ها (3-3-5)

مثلث ها

 اصلاحی های مرکب (سه تایی دوگانه و سه تایی سه گانه)

راهنماها

 تناوب

 عمق امواج اصلاحی

روش کانال بندی

خطوط روند اصلاحی

 حجم معاملات

یادگیری اصول اولیه

 دنبالۀ فیبوناچی و کاربرد آن

تجزیه وتحلیل نسبتها

 مضارب امواج انگیزشی

 مضارب امواج اصلاحی

 شخصیت امواج انگیزشی

شخصیت امواج اصلاحی

معاملات با امواج