مهدی میرزایی

تحلیل گر امواج الیوت به سبک رابرت پرچر

بنیانگذار و رییس انستیتو مطالعات امواج الیوت

نویسنده، مترجم

سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

کارگزار بورس اوراق بهادار

مهدی میرزایی

تحلیل گر امواج الیوت به سبک رابرت پرچر

بنیانگذار و رییس انستیتو مطالعات امواج الیوت

نویسنده، مترجم

سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

کارگزار بورس اوراق بهادار

کتابخانه من
تسخیر سقوط
نظریه موجی الیوت
مبانی اصول امواج الیوت
نظریه موجی الیوت
منطق و جادوی امواج الیوت
نظریه موجی الیوت
راهنمای بصری امواج الیوت
نظریه موجی الیوت
کاربرد اصولی امواج الیوت
نظریه موجی الیوت
استادی در اصول امواج الیوت
نظریه موجی الیوت
استاد بازارها
الگوهای نموداری