مهدی میرزایی

تحلیل گر امواج الیوت به سبک رابرت پرچر

مولف و مترجم

معامله گر بازارهای مالی

کاربرد عملی اصول امواج الیوت

  • عنوان لاتین: PRACTICAL APPLICATION OF ELLIOTT’S WAVE PRINCIPLES
  • عنوان فارسی: کاربرد عملی اصول امواج الیوت
  • نویسنده: دیپاک کومار
  • مترجم: محمد رضا رئیسی ، مهدی میرزایی


کتاب «کاربرد عملی اصول موجی الیوت» نتیجۀ دانش عمیق و تجربیات گسترده من درزمینۀ این روش تحلیل است.

من تنها به مطالعۀ امواج نپرداختهام بلکه از اصول EWT در معاملاتم در تماممقیاسهای زمانی (بلندمدت، میانمدت، کوتاهمدت و روزانه) بهطور مرتب استفاده کردهام.

من دانش و تجربیاتم را در این کتاب به اشتراک گذاشتهام تا بتوانید از این اصول در معاملات واقعی خود بهره ببرید و معاملات خود را با روشی مطمئنتر و سودآورتر انجام دهید.

اصول امواج الیوت قرار نیست معجزه کند و یا حساب معاملاتیتان را پر از پول کند ؛ ولی بهطورقطع در پیدا کردن یک مرز و همچنین در شناسایی سطوح کم ریسک برای ورود به معاملاتی که سود خوبی میدهد به شما کمک میکند و قادر خواهید بود جایی که بازار در آینده تغییر مسیر میدهد را پیدا کنید. اصول امواج الیوت به شما کمک میکند تا تصمیمات معاملاتی دقیق و مطمئن بگیرید و اگر اشتباه کردید، سریعتر از سایر روشها به شما هشدار میدهد.

به شما قول نمیدهم بعد از خواندن این کتاب در تئوری امواج الیوت حرفهای شوید؛ ولی قول میدهم بتوانید این اصول را بهسرعت در معاملات خود بکار بگیرید و شرط میبندم که بعد از یادگرفتن EWT وارد معاملهای نمیشوید بدون اینکه امواج را در نمودار ببینید و درک خواهید کرد که چرا من به EWT بهعنوان بهترین روش تحلیل بازار اعتقاددارم.

کل کتاب را به دو بخش تقسیم میکنم؛ بخش اول همۀ قوانین، اصول، الگوها و تئوری را پوشش میدهد؛ درحالیکه بخش دوم کاربرد عملی EWT را در معاملات واقعی مطرح میکند. تکتک فصلها و موضوعات مهم هستند و توصیه میکنم تمام بخشها را طبق روشی که پیشنهاد دادهام مطالعه کنید. من سعی کردهام همهچیز را به سادهترین روش همراه با مثالهای فراوان تشریح کنم؛ فقط کافی است دستورالعملها را پیروی کنید و از خواندن کتاب لذت ببرید و اعتمادبهنفس داشته باشید.

EWT قابلاستفاده در تمام ابزارهای مالی ازجمله: شاخصها، سهام، ارز، کالا و غیره هست؛ اما از EWT در بازارهای مشتق (آتی و اختیاری) استفاده نکنید؛ زیرا ممکن است دقت کمی در نوسانات قیمت داشته باشد. از EWT در قیمت مشخص استفاده کنید و با توجه به آن معاملات آتی را انجام دهید.

فقط 5 درصد از تحلیلگران هند میتوانند الگوهای موجی الیوت را در نمودارها بهدرستی درک کنند و شما بعد از خواندن کتاب میتوانید. شما حتماً شنیدهاید که EWT سختترین و گیجکنندهترین روش تحلیل بازار سهام است؛ ولی اجازه دهید تا ثابت کنم چقدر ساده و آسان است. اجازه دهید سفری با پایان ساده شروع کنیم.

دیپاک کومار

error: Alert: Content selection is disabled!!